Jämlikhet börjar i vår relation till barnen

Vi befinner oss just nu i mänsklighetens tonårsrevolution. Där vår längtan efter frihet kräver att vi även är beredda att ta vårt eget ansvar.

Innehållsförteckning

Följande text skrev jag september 2013 under tiden då jag fungerade som språkrör för partiet Enhet. Texten finns även publicerad i Enhets Blogg.   

Längst ner i inlägget hittar du min Guidade meditation för att Hela Ditt Inre Barn.

Jämlikhet i samhället börjar i vår relation till barnen

Förändring börjar inifrån. För mig handlar detta till stor del om att vi som människor börjar förstå vårt eget värde. När vi fullt ut känner och förstår vårt värde så inser vi i samma stund att alla människor – världen över – har exakt samma värde. Vi inser då att de hierarkiska strukturer som våra relationer och vårt samhälle är uppbyggt på aldrig någonsin kan erbjuda den balans, trygghet och frihet som varje människa längtar efter att få uppleva.

3 steg mot ett mer jämlikt samhälle

När jag använder ordet jämlik i min text så kan det även ersättas med betydelsen av likavärde.  Dvs att vi är lika värda. I följande textavsnitt beskriver jag vår väg mot ett mer jämlikt samhälle i tre steg:

Steg 1 – De vuxnas jämlikhet med barnen
Steg 2 – Jämlikhet i våra vuxna relationer 
Steg 3 – Jämlikhet mellan makthavarna och folket

Texten är väl värd sin läsning för den som önskar se den nuvarande omställningen i samhället ur ett djupare och bredare perspektiv.

Steg 1 - De vuxnas jämlikhet med barnen

Vad innebär det att som vuxen betrakta barnen som likvärdiga? Jag menar på att det till stor del handlar om att se att barnen är fullvärdiga människor som förtjänar samma respektfulla bemötande som vi förhoppningsvis visar varandra?

”Ni kan hysa deras kroppar men inte deras själar” skrev Kahlil Gibran i sin omtalade bok ”Profeten”. Vi som vuxna har av naturliga skäl ett fysiskt övertag över våra barn. Barnen är totalt beroende av oss för sin överlevnad. Vår uppgift är att ”hysa deras kroppar”. Att föda dem, värma dem, skydda dem, älska dem. Men ger det oss automatiskt rätten att bestämma över deras val och vilja? Hur skulle istället ett ömsesidigt samspel kunna se ut mellan vuxna och barn? Där vi kommunicerar och respekterar våra olika behov och viljor och finner gemensamma vägar för att tillgodose dessa?

Som försvarslösa barn är vi helt och hållet utelämnade åt omvärldens förmåga att tolka och tillgodose våra behov. Vi har till en början ingen förmåga att bemöta våra egna behov, än mindre förstå dem eller resonera kring dem. Så länge barnen är små och formbara till följd av sin egen fysiska underlägsenhet och maktlöshet så fogar de sig oftast under vår vuxna vilja.

När barnen blir tonåringar känns de vuxnas fysiska övertag inte längre lika påtagligt. De vet även att de rent praktiskt skulle kunna klara sig utan sina föräldrars omvårdnad. Det är här många börjar protestera mot omgivningen och kräver tillbaka rätten till sin egen identitet och till sin egen livsdröm. Rätten till sin egen kropp och själ. ”Stick och brinn morsan och farsan, ni bestämmer inte över mig!”

Steg 2 - Jämlikhet i våra vuxna relationer

Vad innebär det för oss att ha vuxit upp under förhållanden där vår vilja och våra behov inte har respekterats? Det innebär till stor del att vi aldrig utvecklas till ansvarstagande vuxna. Till vuxna som förmår ta ansvar för oss själva och våra behov. Vi fortsätter istället att leva i tron att det är någon eller någonting i det yttre som ansvarar för vår behovstillfredsställelse och vi fortsätter att leva i tron att detta är någonting vi måste kräva ifrån vår omgivning.”Få mig att känna mig älskad och värdefull! Få mig att känna mig respekterad! Få mig att känna mig behövd! Min lycka är DITT ansvar!”

I varje relation finns alltid två drömmare med två olika drömmar (viljor). I en sund vuxen relation finns en öppen dialog kring våra förväntningar, drömmar och önskemål och en ömsesidig hänsyn och respekt för såväl vår egen som den andres vilja. Vi uttrycker våra behov tydligt utan skuldprojiceringar och vi respekterar att vi inte alltid har samma önskemål och behov. I en osund vuxen relation uppstår ofta någon form av medberoendeproblematik där övervägande den ene eller växelvis båda två kontinuerligt gör avkall på sin egen dröm till förmån för den andres. Vi blir till varandras barn och föräldrar.

Denna maktobalans i våra relationer – där vi varken respekterar vår egen eller den andres vilja – kan endast resultera i tre möjliga utfall:

1. Vi kompromissar bort oss själva för att stanna i relationen.
2. Vi lämnar relationen.
3. Vi transformerar vår föräldra/barn-roll i relationen och väljer att båda bli vuxna.

Vi har under lång tid genom historien levt i en maktobalans mellan kvinnor och män där männen antagit den mer bestämmande föräldrarollen. ”Kvinnan tige i församlingen!” Denna maktobalans är på väg att jämnas ut och är numera inte nödvändigtvis könsrelaterad. I våra nära kärleksrelationer är det inte helt ovanligt att vi växlar mellan att leka bestämmande förälder och undergivet barn. 

Det vi ser tydligt är att relationer med denna maktobalans inte är hållbara i längden. Vanligtvis är det ”barnet” i relationen som likt tonåringen reser sig upp och går. ”Stick och brinn, du bestämmer inte över mig!”

Vi må hända ha betraktat det som ”kvinnans frigörelse”, men det handlar mer om vår mänskliga frigörelse ifrån generella maktövergrepp. Naturen strävar ständigt efter harmoni och balans. Vi människor är inget undantag. Att bli till våra egna kärleksfulla föräldrar är nödvändigt för att skapa sunda kärleksrelationer. 

Här kan du läsa mer om hur du Balanserar din feminina och maskulina energi. .

Paradis

Steg 3 - Jämlikhet mellan makthavarna och folket

Jag tror att du börjar ana vart jag är på väg. Den hierarkiska maktstruktur som vi lever i – där ett fåtal utsett sig till att ha bestämmanderätt över flertalet – är på väg att falla sönder. Vi ser resultatet av det överallt i vår värld just nu. Revolution efter revolution av människor som går ut på gator och torg i protest emot orättvisor och maktövergrepp.

Vi skulle kunna betrakta vår mänskliga ålder just nu som en tonårsålder där vi är på väg att bli vuxna. Där vi inte längre är beredda att låta någon annan styra och kontrollera oss i utbyte mot ”fysisk trygghet och överlevnad”. Där vi inte längre offrar våra själar eftersom vi nu själva är förmögna att hysa våra kroppar. Vi inser att vi inte längre är beroende av staten/regimen för att få våra behov tillgodosedda. Vi inser att våra makthavare i själva verket är mer beroende av oss än vad vi är av dem. Vi inser att vi inte längre är beredda att sälja vår frihet i utbyte mot löften om brödsmulor och allt hårdare krav och kontroll.

Människor börjar bli tillräckligt medvetna för att genomskåda och emotsätta sig detta fullkomligt oförsvarliga maktövergrepp som vår världs regimer och vårt ekonomiska system utövar. Människor accepterar in längre att leva i en värld av existentiell orättvisa, ojämlikhet, segregation och förtäckt slaveri. Folket (barnet) reser sig upp emot Staten (föräldern) och deklarerar i gemensam kraft: ”Stick och brinn! Ni bestämmer inte över oss!”

Varje människa som vågar växa och bli vuxen – dvs. som hellre vågar ta sitt ansvar än att lyda, som ser sitt eget värde och därmed vägrar acceptera alla former av övergrepp och förtryck – är medskapare till det jämlika samhället.  

Så, kära medskapare.  Är du beredd att ta ansvar för din egen frihet? Är du beredd att sluta förminska dig själv, sluta ge upp ditt självbestämmande och återerövra din sanna kraft?  Kan du känna ditt sanna värde? Är du redo att bli vuxen så att du kan älska och ta ansvar för ditt inre barn?

Guidad meditation - Hela Ditt Inre Barn

Obearbetade trauman från barndomen kan göra det utmanande för oss människor att se vårt eget värde och stå starka i vår egen självkärlek och självrespekt. Detta resulterar ofta i att vi projicerar våra sårade små barn på omvärlden och skapar smärtsamma draman i det yttre.

Men a
tt bli till våra egna kärleksfulla föräldrar är helt avgörande för att vi ska få möjlighet att uppleva den trygghet och frihet vi längtar efter. I mina hypnossessioner har jag därför specialiserat mig på att lösa upp gamla barndomstrauman och hjälpa mina klienter att återknyta till den villkorslösa kärleken inom.

I denna meditation får du med dig nycklar för att Hela Ditt Inre Barn. Meditationen finns även i min podd på Spotify – Ditt Inre Universum  

Du kan även läsa mina 21 bästa tips för att växa i din självkärlek här!

En klient berättar...

Jag valde att prova hypnos hos Sanna. Trodde på något vis innan att det inte skulle fungera på mig – men det gjorde det..! 

Det är i stunden smärtsamt att förflyttas tillbaka i tiden till minnen som ställt till det genom livet. Just då känns det som att ha slungats tillbaka och då återuppleva det i sin fulla styrka. Men det är otroligt fint och läkande att få göra upp med det förflutna genom att hålla om och förlåta sitt inre barn och andra människor inblandade i dessa minnen för att kunna släppa taget och gå vidare med lättare steg genom livet.  

– Susanne 

Picture of Sanna Nova Emilia
Sanna Nova Emilia
Allt jag förmedlar – i mina texter, böcker och scenframträdanden – är fött ur en längtan att få levandegöra människans inre, nå än djupare in i vår mänskliga existens och i upplevelsen av att vara människa. Efter att få öppna dörrar och bygga broar mot en plats där vi alla får möjlighet att leva lika fria som vi föddes. Som sanna skapare av vårt eget personliga universum... MER OM MIG
Dela artikeln
Facebook
Twitter
Epost